yelik S繹zlemesi

YEL襤K SZLEMES襤


Bu al覺veri sitesini kullanan ve al覺veri yapan m羹terilerimiz aa覺daki artlar覺 kabul etmi varsay覺lmaktad覺r:

Sitemizdeki web sayfalar覺 ve ona bal覺 t羹m sayfalar www.nifoliveoil.com adresindeki Yeim TOSUNOLU 'a aittir ve onun taraf覺ndan iletilir. Sizler, sitede sunulan t羹m hizmetleri kullan覺rken aa覺daki artlara tabi olduunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bal覺 olduunuz yasalara g繹re s繹zleme imzalama hakk覺na, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 ya覺n 羹zerinde olduunuzu, bu s繹zlemeyi okuduunuzu, anlad覺覺n覺z覺 ve s繹zlemede yazan artlarla bal覺 olduunuzu kabul etmi say覺l覺rs覺n覺z.


襤bu s繹zleme s羹resiz olmakla, taraflara s繹zleme konusu site ile ilgili hak ve y羹k羹ml羹l羹kler y羹kler ve taraflar ibu s繹zlemeyi online veya yaz覺k olarak kabul ettiklerinde/onaylad覺klar覺nda bahsi ge癟en hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri eksiksiz, doru, zaman覺nda, ibu s繹zlemede talep edilen artlar d璽hilinde yerine getireceklerini beyan ve taahh羹t ederler.


1. SORUMLULUKLAR


  1. Firma, fiyatlar ve sunulan 羹r羹n ve hizmetler 羹zerinde deiiklik yapma hakk覺n覺 her zaman sakl覺 tutar.

  2. Firma, 羹yenin s繹zleme konusu hizmetlerden, teknik ar覺zalar d覺覺nda yararland覺r覺laca覺n覺 kabul ve taahh羹t eder.

  3. Kullan覺c覺, sitenin kullan覺m覺nda tersine m羹hendislik yapmayaca覺n覺 ya da bunlar覺n kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amac覺na y繹nelik herhangi bir baka ilemde bulunmayaca覺n覺 aksi halde ve 3. Kiiler nezdinde doacak zararlardan sorumlu olaca覺n覺, hakk覺nda hukuki ve cezai ilem yap覺laca覺n覺 peinen kabul eder.

  4. Kullan覺c覺, siteye 羹ye olurken vermi olduu eksik ve yanl覺 bilgi dolay覺s覺yla urayaca覺 zararlardan sadece kendisinin sorumlu olaca覺n覺, yanl覺 bilgi vermesi durumunda ve ibu s繹zlemenin ye taraf覺ndan ihlali halinde, firman覺n tek tarafl覺 olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiya癟 duymaks覺z覺n 羹yeliini sona erebileceini kabul eder.

  5. Firma taraf覺ndan internet sitesinin iyiletirilmesi, gelitirilmesine y繹nelik olarak ve/veya yasal mevzuat 癟er癟evesinde siteye erimek i癟in kullan覺lan Internet servis salay覺c覺s覺n覺n ad覺 ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye eriilen tarih ve saat, sitede bulunulan s覺rada eriilen sayfalar ve siteye dorudan balan覺lmas覺n覺 salayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtak覺m bilgiler toplanabilir. Kullan覺c覺, bu bilgilerin toplanmas覺n覺 kabul eder.

  6. Kullan覺c覺, site i癟indeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir b繹l羹m羹nde veya iletiimlerinde genel ahlaka ve adaba ayk覺r覺, kanuna ayk覺r覺, 3. Kiilerin haklar覺n覺 zedeleyen, yan覺lt覺c覺, sald覺rgan, m羹stehcen, pornografik, kiilik haklar覺n覺 zedeleyen, telif haklar覺na ayk覺r覺, yasa d覺覺 faaliyetleri tevik eden i癟erikler 羹retmeyeceini, paylamayaca覺n覺 kabul eder. Aksi halde oluacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu t羹r hesaplar覺 ask覺ya alabilir, sona erdirebilir, yasal s羹re癟 balatma hakk覺n覺 sakl覺 tutar. Bu sebeple yarg覺 mercilerinden etkinlik veya kullan覺c覺 hesaplar覺 ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylama hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

  7. Sitenin 羹yelerinin birbirleri veya 羹癟羹nc羹 ah覺slarla olan ilikileri kendi sorumluluundad覺r. 


2. F襤KR襤 MLK襤YET HAKLARI


2.1. 襤bu Sitede yer alan 羹nvan, iletme ad覺, marka, patent, logo, tasar覺m, bilgi ve y繹ntem gibi tescilli veya tescilsiz t羹m fikri m羹lkiyet haklar覺 site ileteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararas覺 hukukun korumas覺 alt覺ndad覺r. 襤bu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlan覺lmas覺 s繹z konusu fikri m羹lkiyet haklar覺 konusunda hi癟bir hak vermez.


2.2. Sitede yer alan bilgiler hi癟bir ekilde 癟oalt覺lamaz, yay覺nlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktar覺lamaz. Sitenin b羹t羹n羹 veya bir k覺sm覺 dier bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan覺lamaz. B繹yle bir ihlal durumunda, kullan覺c覺,羹癟羹nc羹 kiilerin urad覺klar覺 zararlardan dolay覺 firmadan talep edilen tazminat miktar覺n覺 ve mahkeme masraflar覺 ve avukatl覺k 羹creti de dahil ancak bununla s覺n覺rl覺 olmamak 羹zere dier her t羹rl羹 y羹k羹ml羹l羹kleri kar覺lamakla sorumlu olacaklard覺r.


3. G襤ZL襤 B襤LG襤


3.1. Firma, site 羹zerinden kullan覺c覺lar覺n ilettii kiisel bilgileri 3. Kiilere a癟覺klamayacakt覺r. Bu kiisel bilgiler; kii ad覺-soyad覺, adresi, telefon numaras覺, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullan覺c覺y覺 tan覺mlamaya y繹nelik her t羹rl羹 dier bilgiyi i癟ermekte olup, k覺saca Gizli Bilgiler olarak an覺lacakt覺r.


3.2. Kullan覺c覺, tan覺t覺m, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsam覺nda kullan覺lmas覺 ile s覺n覺rl覺 olmak 羹zere, Sitenin sahibi olan firman覺n kendisine ait iletiim, portf繹y durumu ve demografik bilgilerini itirakleri ya da bal覺 bulunduu grup irketleri ile paylamas覺na, kendisi veya itiraklerine y繹nelik bu balamda elektronik ileti almaya onay verdiini kabul ve beyan eder. Bu kiisel bilgiler firma b羹nyesinde m羹teri profili belirlemek, m羹teri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel 癟al覺malar yapmak amac覺yla kullan覺labilecektir.


3.3.Kullan覺c覺, ibu s繹zleme ile vermi olduu onay覺, hi癟bir gerek癟e a癟覺klamaks覺z覺n iptal etmek hakk覺n覺 sahiptir. 襤ptal ilemini firma, derhal ileme al覺p, 3 (羹癟) i g羹n羹 i癟erisinde kullan覺c覺y覺 elektronik ileti almaktan imtina eder.


3.4.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usul羹 dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve y羹r羹rl羹kteki emredici mevzuat h羹k羹mleri gereince resmi makamlara a癟覺klama yap覺lmas覺n覺n zorunlu olduu durumlarda resmi makamlara a癟覺klanabilecektir.


4. GARANT襤 VERMEME:


襤BU SZLEME MADDES襤 UYGULANAB襤L襤R KANUNUN 襤Z襤N VERD襤襤 AZAM襤 LDE GEERL襤 OLACAKTIR. F襤RMA TARAFINDAN SUNULAN H襤ZMETLER "OLDUU G襤B襤 VE "MMKN OLDUU TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANAB襤L襤RL襤K, BEL襤RL襤 B襤R AMACA UYGUNLUK VEYA 襤HLAL ETMEME KONUSUNDA TM ZIMN襤 GARANT襤LER DE DAH襤L OLMAK ZERE H襤ZMETLER VEYA UYGULAMA 襤LE 襤LG襤L襤 OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TM B襤LG襤LER DAH襤L) SAR襤H VEYA ZIMN襤, KANUN襤 VEYA BAKA B襤R N襤TEL襤KTE H襤B襤R GARANT襤DE BULUNMAMAKTADIR.


5. KAYIT VE GVENL襤K

Kullan覺c覺, doru, eksiksiz ve g羹ncel kay覺t bilgilerini vermek zorundad覺r. Aksi halde bu S繹zleme ihlal edilmi say覺lacak ve Kullan覺c覺 bilgilendirilmeksizin hesap kapat覺labilecektir.

Kullan覺c覺, site ve 羹癟羹nc羹 taraf sitelerdeki ifre ve hesap g羹venliinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluacak veri kay覺plar覺ndan ve g羹venlik ihlallerinden veya donan覺m ve cihazlar覺n zarar g繹rmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


6. MCB襤R SEBEP


Taraflar覺n kontrol羹nde olmayan; tabii afetler, yang覺n, patlamalar, i癟 savalar, savalar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilan覺, grev, lokavt ve salg覺n hastal覺klar, altyap覺 ve internet ar覺zalar覺, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aa覺da birlikte "M羹cbir Sebep olarak an覺lacakt覺r.) dolay覺 s繹zlemeden doan y羹k羹ml羹l羹kler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu deildir. Bu s羹rede Taraflar覺n ibu S繹zlemeden doan hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri ask覺ya al覺n覺r.


7. SZLEMEN襤N BTNL VE UYGULANAB襤L襤RL襤K


襤bu s繹zleme artlar覺ndan biri, k覺smen veya tamamen ge癟ersiz hale gelirse, s繹zlemenin geri kalan覺 ge癟erliliini korumaya devam eder.


8. SZLEMEDE YAPILACAK DE襤襤KL襤KLER


Firma, diledii zaman sitede sunulan hizmetleri ve ibu s繹zleme artlar覺n覺 k覺smen veya tamamen deitirebilir. Deiiklikler sitede yay覺nland覺覺 tarihten itibaren ge癟erli olacakt覺r. Deiiklikleri takip etmek Kullan覺c覺n覺n sorumluluundad覺r. Kullan覺c覺, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu deiiklikleri de kabul etmi say覺l覺r.


9. TEBL襤GAT


襤bu S繹zleme ile ilgili taraflara g繹nderilecek olan t羹m bildirimler, Firman覺n bilinen eposta adresi ve kullan覺c覺n覺n 羹yelik formunda belirttii eposta adresi vas覺tas覺yla yap覺lacakt覺r. Kullan覺c覺, 羹ye olurken belirttii adresin ge癟erli tebligat adresi olduunu, deimesi durumunda 5 g羹n i癟inde yaz覺l覺 olarak dier tarafa bildireceini, aksi halde bu adrese yap覺lacak tebligatlar覺n ge癟erli say覺laca覺n覺 kabul eder.


10. DEL襤L SZLEMES襤


Taraflar aras覺nda ibu s繹zleme ile ilgili ilemler i癟in 癟覺kabilecek her t羹rl羹 uyumazl覺klarda Taraflar覺n defter, kay覺t ve belgeleri ile ve bilgisayar kay覺tlar覺 ve faks kay覺tlar覺 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyar覺nca delil olarak kabul edilecek olup, kullan覺c覺 bu kay覺tlara itiraz etmeyeceini kabul eder.


11. UYUMAZLIKLARIN ZM


襤bu S繹zlemenin uygulanmas覺ndan veya yorumlanmas覺ndan doacak her t羹rl羹 uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹nde 襤stanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve 襤cra Daireleri yetkilidir.